Name Min. Wholesale price, (UAH \ kg) Average wholesale price, (UAH\ Kg) Max. Wholesale price, (UAH\ kg)
Sweet cream butter DSTU 72.5% 150,00 162,00 170,00
Butter 72,5%, 200g 33,00 36,50 38,80
Butter 82,5%, 200g 39,00 42,00 44,00
Sweet cream spread 62.5%, 200g 16,00 17,60 20,00
Sweet cream spread 72.5%, 200g 10,50 27,00 27,00
Pasteurized milk 2.5%, p/pl. 1l 15,95 19,50 24,00
Pasteurized milk 1.5%, p/pl. 1l 18,50 17,00 17,00
Sour cream 20% wt., 1l 52,50 55,00 60,00
Sour cream 15%, 200ml 15,00 25,00 30,00
Sour cream 20%, 200ml 16,50 29,00 38,00
Aged Cheese, 12-16 months. 280,00 295,00 305,00
Aged Cheese, 22-26 months. 350,00 401,00 480,00
Russian cheese 50% 110,00 150,00 170,00
Cheese Gouda 45% 135,00 141,00 150,00
Dutch cheese 45% 100,00 147,00 189,00
Cheese Zvenigorodsky 50% 144,00 147,00 150,00
Cheese Royal 45% 145,00 159,00 162,00
Smoked Cheese 125,00 133,00 140,00
Cheese Maazdamer 45% 155,00 192,00 210,00
Cheese Radomer 45% 142,00 153,00 182,00
Edam Cheese 45% 148,00 160,00 173,00
Smoked sausage cheese 73,00 93,00 100,00
Goat cheese 330,00 390,00 430,00
Brie cheese 60% 210,00 242,00 249,00
White cheese 91,00 100,00 127,00
Mozzarella 95,00 129,00 139,00
Suluguni 103,00 125,00 137,00
Feta 90,00 115,00 120,00