Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Чумак Олексiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ринок сiльськогосподарської продукцiї "Столичний"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
01001, м. Київ, Михайлiвська, буд. 18-В лiт "А"
4. Код за ЄДРПОУ
37145646
5. Міжміський код та телефон, факс
044 599-79-12 044 599-79-10
6. Електронна поштова адреса
sarkisianvr@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2017 призначено Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна СО 725920
21.09.2001 Московський РУ ГУ МВС України в м. Київ
0
Зміст інформації:
Наказом №069-К вiд 12.10.2017 Т.в.о. головного бухгалтера Бранець В.М. переведено на посаду головного бухгалтера з 17.10.217 року.,
паспорт серiя СО725920 виданий 21 вересня 2001 Московський РУ ГУ МВС України в м. Київ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Бранець В.М. не має.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.