Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Чумак О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37145646
4. Місцезнаходження
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
044 599-79-12 044 599-79-10
6. Електронна поштова адреса
sarkisianvr@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.kyivopt.com в мережі Інтернет 30.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
У зв'язку з тим, що ТОВ «РСГП «Столичний» (далi - Товариство) не є акцiонерним товариством, звiт Товариства не мiстить iнформацiю про випуски акцiй емiтента та iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – вiдсутнi оскiльки Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки дiяльнiсть Товариства не потребує лiцензування. У зв'язку з тим, що Товариство в процесi своєї дiльностi випустило лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про конветацiю цiнних паперiв, iнформацiя про замiну управителя, iнформацiя про керуючого iпотекою, iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованним iпотечним боргом, iнформацiя про iпотечне покриття, iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв вiдсутня. Товариством не випускались цiльовi облiгацiї, звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй. Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Оскiльки Товариство не є акцiонерним Товариством, iнформацiя про - «Iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiю про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв», «Iнформацiю про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть» не заповнюється. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та Закону України, вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України". Квартальна фiнансова звiтнiсть поручителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається, оскiльки поручитель є емiтентом цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 1 074 102 0000 03694
3. Дата проведення державної реєстрації 22.06.2010
4. Територія (область) Київська
5. Статутний капітал (грн) 100000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 76
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна , 01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, корнеплодiв i бульбоплодiв, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є: - вищий орган - Загальнi збори Учасникiв Товариства; - виконавчий орган - Директор Товариства. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ УЧАСНИКIВ ТОВАРИСТВА Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. До компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства; в) змiна розмiру статутного капiталу Товариства; г) обрання та вiдкликання членiв виконавчого органу та равiзiйної комiсiї; д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства, визначення режиму створення та використання фондiв; е) прийняття рiшень щодо створення (участi), лiквiдацiї чи реорганiзацiї Товариством iнших юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, надання (визначення) повноважень представнику Товариства в органах управлiння юридичних осiб, створених Товариством, чи тих, учасником яких є Товариство, на приймання рiшень (голосування) цими органами, прийняття рiшень щодо розпорядження (в тому числi придбання та вiдчуження) Товариством цiнними паперами, крiм цiнних паперiв, емiтованих самим Товариством, та корпоративними правами, належними Товариству; прийняття рiшень про вступ Товариства до об’єднань пiдприємств; є) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; ж) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; з) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; и) прийняття рiшення щодо укладення вiд iменi Товариства договорiв, пов’язаних з освоєнням земельних дiлянок чи створенням нерухомого майна, в тому числi договорiв купiвлi-продажу, оренди, суборенди земельних дiлянок та/або договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна; прийняття рiшення про вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує п’ятдесят вiдсоткiв вартостi власних активiв Товариства (частина в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування його будь-яких зобов’язань) за даними балансу Товариства, складеного вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку станом на день вiдчуження майна i) вирiшення питання щодо розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства та основними фондами Товариства, включаючи земельнi дiлянки, та майновими правами на них, в тому числi, але не виключно – щодо застави, iпотеки, поруки, придбання та вiдчуження Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, або вiдповiдних майнових правам (в тому числi передачi нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капiталу iншого пiдприємства), вiдмови вiд права користування чи права власностi на земельну дiлянку чи нерухоме майно тощо, та надання згоди (дозволу) на укладення Товариством вiдповiдних правочинiв (договорiв, контрактiв, угод); ї) надання згоди (дозволу) на вiдчуження будь-яких корпоративних прав (акцiй, часток тощо), що належать Товариству в iнших товариствах, пiдприємствах та об’єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в iнший нiж вiдчуження спосiб; й) надання згоди (дозволу) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантiї, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачi в довiрче управлiння майна Товариства; к) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; л) виключення Учасникiв зi складу Товариства; м) прийняття Учасникiв до складу Товариства; н) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контролюючих органiв Товариства; о) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу. ДИРЕКТОР Виконавчим /одноособовим/ органом управлiння Товариства є Директор, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства i органiзує виконання їх рiшень. Директор може бути обраний також i не зi складу Учасникiв Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Директор не вправi приймати рiшення, обов’язковi для Учасникiв Товариства. До компетенцiї Директора належить: - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства; - ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi; - вирiшення питань керiвництва роботою фiлiй, представництв, створених Товариством, забезпечення виконання покладених на них завдань; - перевiрка повноваження представникiв Учасникiв Товариства для участi у Загальних зборах Учасникiв Товариства, пiдготовка, у зв’язку з цим, вiдповiдних матерiалiв; - забезпечення додержання Товариством, його фiлiями, представництвами законодавства України; - вирiшення усiх питань добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - самостiйна розробка i затвердження штатного розпису працiвникiв Товариства, визначення посадових окладiв, тарифiв, ставок, форм i систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи у ньому, згiдно з законодавством України; - розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, створених Товариством, прийняття вiдповiдних рiшень; - пiдготовка рiчного звiту i балансу Товариства; - винесення рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ « Райффайзен Банк Аваль »
2) МФО банку 380805
3) поточний рахунок 26009302428
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ « ОТП Банк »
5) МФО банку 300528
6) поточний рахунок 26008001349645

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чумак Олексiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 424422
4. Рік народження 1982
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "РСП "Шувар", Директор
8. Опис Директор Товариства є виконавчим органом управлiння Товариством. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Змiн в персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бранець Валентина Михайлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 725920
4. Рік народження 1985
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "НОВА ЕНЕРГIЯ МАЙБУТНЬОГО", заступник головного бухгалтера
8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад - заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «I-НВЕСТ»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36473568
4. Місцезнаходження Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 60
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ294439
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2014
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-52-77 (044) 377-52-78
8. Вид діяльності Торговля цiнними паперами
9. Опис Вид послуг, якi надає особа- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперамицiнними паперами. Дiє на основi лiцензiї НКЦПФР№ АЕ294439 вiд 26 вересня 2014 року, про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть), строк дiї необмежений
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36391522
4. Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Чистякiвська, 2 оф. 307
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4255
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 517-22-77 (044) 516-44-80
8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
9. Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4255 вiд 12 лютого 2009 року, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України № 199/2 вiд 12 лютого 2009 року. Термiн чинностi Свiдоцтва до 31 жовтня 2018 року.
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй вал, буд. 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-00 (044) 482-52-07
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
9. Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30115243
4. Місцезнаходження 03062 Україна Київська Святошинський м. Київ проспект Перемоги, 65
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 500437
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.02.2009
7. Міжміський код та телефон/факс 044 239-21-87 044 536-09-51
8. Вид діяльності Iншi види страхування крiм страхування життя
9. Опис Вид послуг, якi надає особа- страховi послуги.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07.04.2011 50/2/11 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000.00 130000 Бездокументарні іменні 130000000.00 0.1 з 01.04.2032 р. по 31.03.2033 р. 0.00 31.03.2033
Опис Товариством у 2011 роцi здiйснено випуск вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй серiї А. Строк обiгу облiгацiй серiї А -до 31.03.2032 року. Дата початку погашення облiгацiй - 01.04.2032 року, дата закiнчення - 31.03.2033 року. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України. Залученi шляхом емiсiї облiгацiй кошти, Товариство планує в повному обсязi спрямувати на фiнансування будiвництва оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.00 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 130000.00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 130000.00 X X
облiгацiї 07.04.2011 130000 0.1 31.03.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 1123 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 120168 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 133055 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 359526 X X
Опис: Загальна сума зобов'зань ТОВ "РСГП "Столичний" складає 357 814 тис.грн., у тому числi зобов'язання за облiгацiями серiї А (випуск №50/2/2011) - 130 000 тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi – 116 269 тис.грн.,податковi зобов'язання 2 789 тис. грн., iншi зобов'язання – 129 743 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами, векселями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не має.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 78
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.03.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 54901 56357 0
первісна вартість 1001 55071 56551 0
накопичена амортизація 1002 170 194 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 49177 53011 0
Основні засоби: 1010 222383 227978 0
первісна вартість 1011 271094 281633 0
знос 1012 48711 53655 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 326461 337346 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5992 4499 0
Виробничі запаси 1101 5705 4474 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 287 25 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2902 3614 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

15286

11797

0
з бюджетом 1135 1614 18 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8834 2278 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 33147 32902 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 357 902 0
Готівка 1166 1 120 0
Рахунки в банках 1167 356 435 0
Витрати майбутніх періодів 1170 140 172 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 1539 970 0
Усього за розділом II 1195 69811 57152 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 396272 394498 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 100 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 54768 54768 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24449 -18184 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 30419 36684 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 130000 130000 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 12169 12169 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 142169 142169 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7458 7454 0
за розрахунками з бюджетом 1620 545 2789 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1096 0
за розрахунками зі страхування 1625 13 8 0
за розрахунками з оплати праці 1630 742 375 0
за одержаними авансами 1635 3765 3999 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1139 1110 0
Доходи майбутніх періодів 1665 71681 70167 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 138341 129743 0
Усього за розділом IІІ 1695 223684 215645 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 396272 394498 0

Примітки Станом на 30.06.2018 р. вартiсть необоротних активiв Товариства становить 337 346 тис.грн., вартiсть оборотних активiв Товариства становить 57 152 тис.грн.
Структура зобов'язань Товариства станом на 30.06.2018 р. має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов'язання – 142 169 тис.грн., в т.ч.:iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання – 130 000 тис.грн.; Поточнi (короткостроковi) зобов'язання – 215 645 тис. грн. в т.ч.: кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги – 7 454 тис. грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2 789 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання -129 743 тис. грн.; Доходи майбутнiх перiодiв – 70 167 тис. грн.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 41678 28370
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25281 ) ( 19231 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

16397

9139
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 184 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6114 ) ( 3849 )
Витрати на збут 2150 ( 1249 ) ( 1604 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1794 ) ( 394 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

7424

3293
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 8187 1654
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 97 ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 6703 ) ( 141 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

8811

4806
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1805 -964
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

7006

3842
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7006 3842

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 754 551
Витрати на оплату праці 2505 7437 4978
Відрахування на соціальні заходи 2510 1486 986
Амортизація 2515 5252 5328
Інші операційні витрати 2520 19509 13162
Разом 2550 34438 25005

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За звiтний перiод фiнансовi результати вiд фiнансово-господарської дiяльностi згiдно форми №2 "Звiт про фiнансовi результати" фiнансової звiтностi становлять: -валовий прибуток – 16 397 тис. грн.; фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток)- 7 424 тис. грн.; чистий фiнансовий результат (прибуток) – 7 006 тис. грн.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Промiжна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та Закону України, вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" (роздiл IV, статтi 13) в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Промiжна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та Закону України, вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" (роздiл IV, статтi 13) в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 100 0 54768 0 -24449 0 0 30419
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 100 0 54768 0 -24449 0 0 30419
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 7006 0 0 7006
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 7006 0 0 7006
Залишок на кінець року 4300 100 0 54768 0 -18184 0 0 36684

Примітки Промiжна фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до вимог Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та Закону України, вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" (роздiл IV, статтi 13) в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна