Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Чумак О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний»
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37145646
4. Місцезнаходження
Київська, Шевченкiвський, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
044 599-79-12 044 599-79-10
6. Електронна поштова адреса
sarkisianvr@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 82   30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kyivopt.com в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
У зв'язку з тим, що ТОВ «РСГП «Столичний» (далi - Товариство) не є акцiонерним товариством, звiт Товариства не мiстить iнформацiю про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв, iнформацiю про дивiденди, iнформацiю про випуски акцiй емiтента та iнформацiю про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, а також не мiстить iнформацiї про стан корпоративного управлiння. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб – вiдсутнi оскiльки Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, оскiльки дiяльнiсть Товариства не потребує лiцензування. У зв'язку з тим, що Товариство в процесi своєї дiльностi випустило лише вiдсотковi облiгацiї, iнформацiя про дисконтнi облiгацiї, про цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв та про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як Товариство в звiтному роцi не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. Товариство не є Фондом операцiй з нерухомiстю, тому основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та Правил ФОН вiдсутня. Оскiльки Товариством не випускались цiльовi облiгацiї, звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй. Товариством не заповнено iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, через вiдсутнiсть таких договорiв та фактiв, пов'язаних iз ними. Враховуючи той факт, що Товариство не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, Товариством не заповнювалась iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї й iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Товариство не складає рiчну звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та Закону України, вiд 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України". Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкриваться оскiльки поручитель є емiтентом iменних вiдсоткових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 074 102 0000 03694
3. Дата проведення державної реєстрації
22.06.2010
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
100000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
73
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, корнеплодiв i бульбоплодiв
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: - вищий орган - Загальнi збори Учасникiв Товариства; - виконавчий орган - Директор Товариства. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ УЧАСНИКIВ ТОВАРИСТВА Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi збори Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. До компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства; в) змiна розмiру статутного капiталу Товариства; г) обрання та вiдкликання членiв виконавчого органу та равiзiйної комiсiї; д) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, розподiл прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства, визначення режиму створення та використання фондiв; е) прийняття рiшень щодо створення (участi), лiквiдацiї чи реорганiзацiї Товариством iнших юридичних осiб, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, надання (визначення) повноважень представнику Товариства в органах управлiння юридичних осiб, створених Товариством, чи тих, учасником яких є Товариство, на приймання рiшень (голосування) цими органами, прийняття рiшень щодо розпорядження (в тому числi придбання та вiдчуження) Товариством цiнними паперами, крiм цiнних паперiв, емiтованих самим Товариством, та корпоративними правами, належними Товариству; прийняття рiшень про вступ Товариства до об’єднань пiдприємств; є) винесення рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; ж) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; з) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; и) прийняття рiшення щодо укладення вiд iменi Товариства договорiв, пов’язаних з освоєнням земельних дiлянок чи створенням нерухомого майна, в тому числi договорiв купiвлi-продажу, оренди, суборенди земельних дiлянок та/або договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна; прийняття рiшення про вiдчуження майна Товариства на суму, що перевищує п’ятдесят вiдсоткiв вартостi власних активiв Товариства (частина в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування його будь-яких зобов’язань) за даними балансу Товариства, складеного вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку станом на день вiдчуження майна i) вирiшення питання щодо розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства та основними фондами Товариства, включаючи земельнi дiлянки, та майновими правами на них, в тому числi, але не виключно – щодо застави, iпотеки, поруки, придбання та вiдчуження Товариством нерухомого майна, земельних дiлянок, або вiдповiдних майнових правам (в тому числi передачi нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капiталу iншого пiдприємства), вiдмови вiд права користування чи права власностi на земельну дiлянку чи нерухоме майно тощо, та надання згоди (дозволу) на укладення Товариством вiдповiдних правочинiв (договорiв, контрактiв, угод); ї) надання згоди (дозволу) на вiдчуження будь-яких корпоративних прав (акцiй, часток тощо), що належать Товариству в iнших товариствах, пiдприємствах та об’єднаннях або розпорядження такими корпоративними правами в iнший нiж вiдчуження спосiб; й) надання згоди (дозволу) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантiї, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачi в довiрче управлiння майна Товариства; к) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; л) виключення Учасникiв зi складу Товариства; м) прийняття Учасникiв до складу Товариства; н) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контролюючих органiв Товариства; о) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу. ДИРЕКТОР Виконавчим /одноособовим/ органом управлiння Товариства є Директор, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам Учасникiв Товариства i органiзує виконання їх рiшень. Директор може бути обраний також i не зi складу Учасникiв Товариства. Директор не може одночасно бути Головою Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Директор не вправi приймати рiшення, обов’язковi для Учасникiв Товариства. До компетенцiї Директора належить: - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства; - ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi; - вирiшення питань керiвництва роботою фiлiй, представництв, створених Товариством, забезпечення виконання покладених на них завдань; - перевiрка повноваження представникiв Учасникiв Товариства для участi у Загальних зборах Учасникiв Товариства, пiдготовка, у зв’язку з цим, вiдповiдних матерiалiв; - забезпечення додержання Товариством, його фiлiями, представництвами законодавства України; - вирiшення усiх питань добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; - затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства; - самостiйна розробка i затвердження штатного розпису працiвникiв Товариства, визначення посадових окладiв, тарифiв, ставок, форм i систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи у ньому, згiдно з законодавством України; - розгляд матерiалiв ревiзiй i перевiрок, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, створених Товариством, прийняття вiдповiдних рiшень; - пiдготовка рiчного звiту i балансу Товариства; - винесення рiшення про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ « Райффайзен Банк Аваль »
2) МФО банку
380508
3) поточний рахунок
26009302428
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ « ОТП Банк »
5) МФО банку
300528
6) поточний рахунок
26008001349645

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «Аграрний маркетинговий центр» 36758461 01004Україна м. Київ вул. Крутий Узвiз, буд. 6/2, офiс лiтера "А" 77.5
ТОВ «СУЧАСНI РИНКОВI IННОВАЦIЇ» 37617450 01001Україна м. Київ вул. Михайлiвська, буд. 18-В лiт. «А» 22.5
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.00

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумак Олексiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
424422
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "РСП "Шувар", Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.2011 безстроково
9) Опис
Директор Товариства є виконавчим органом управлiння Товариством. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Повний обсяг повноважень i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товариства. Розмiр вилаченої винагороди за 2017 рiк: нараховано 454 505,39грн., виплачено на руки пiсля сплати податкiв - 364 964,65грн. Змiн в персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор ТОВ "РСГП "Столичний". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бранець Валентина Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
725920
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "НОВА ЕНЕРГIЯ МАЙБУТНЬОГО", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.10.2017 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.Розмiр вилаченої винагороди за 2017 рiк: нараховано заробiтної плати 314 285,73 грн. Виплачено на руки пiсля сплати податкiв 253 000,00 грн. Призначено на посаду 17.10.2017 року Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10. Попереднi посади: ТОВ "НОВА ЕНЕРГIЯ МАЙБУТНЬОГО", заступник головного бухгалтера. Посадова особа призначена на посаду з 17 жовтня 2017 року (Наказ № 069-К вiд 12.10.2017 року). Особливу iнформацiю щодо змiни посадових осiб розмiщено в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фордового ринку 18.10.2017 року
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «I-НВЕСТ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36473568
Місцезнаходження 04050 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Сiчових Стрiльцiв, буд. 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ294439
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2014
Міжміський код та телефон (044) 377-52-77
Факс (044) 377-52-78
Вид діяльності Торговля цiнними паперами
Опис Вид послуг, якi надає особа- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперамицiнними паперами. Дiє на основi лiцензiї НКЦПФР№ АЕ294439 вiд 26 вересня 2014 року, про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, дилерська дiяльнiсть), строк дiї необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36391522
Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Чистякiвська, 2 оф. 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2009
Міжміський код та телефон (044) 517-22-77
Факс (044) 516-44-80
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту
Опис Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4255 вiд 12 лютого 2009 року, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України № 199/2 вiд 12 лютого 2009 року. Термiн чинностi Свiдоцтва до 31 жовтня 2018 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 0407 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30115243
Місцезнаходження 03062 Україна Київська Святошинський м. Київ проспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 500437
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.02.2009
Міжміський код та телефон 044 239-21-87
Факс 044 536-09-51
Вид діяльності Iншi види страхування крiм страхування життя
Опис Вид послуг, якi надає особа- страховi послуги.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07.04.2011 50/2/11 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 130000 Бездокументарні іменні 130000000.00 0.1 з 01.04.2032 р. по 31.03.2033 р. 0.00 31.03.2033
Опис Товариством у 2011 роцi здiйснено випуск вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй серiї А. Строк обiгу облiгацiй серiї А -до 31.03.2032 року. Дата початку погашення облiгацiй - 01.04.2032 року, дата закiнчення - 31.03.2033 року. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України. Залученi шляхом емiсiї облiгацiй кошти, Товариство планує в повному обсязi спрямувати на фiнансування будiвництва оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї.
 

XI. Опис бізнесу

ОРСП «Столичний» - проект оптового ринку сiльськогосподарської продукцiї, який реалiзовується на земельнiй дiлянцi загальною площею 160 га, яка розташована в межах Софiївсько-Борщагiвської сiльської ради Києво-Святошинського району Київської областi. Ринку надано статус ОРСП згiдно Закону України «Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї» № 1561-VI вiд 25 червня 2009 року. Проекти реалiзовується в рамках Державної цiльової програми створення оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, затвердженої Постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 3 червня 2009 р. N 562.
 
Директору пiдпорядковуються перший заступник, заступник з розвитку, заступник з фiнансової дiяльностi, заступник з операцiйної дiяльностi, керiвник служби безпеки, юридичний вiддiл, вiддiл управлiння персоналом, вiддiл будiвництва, iнженер з охорони працi, помiчник директора
 
Середня чисельнiсть працiвникiв за 2017 рiк - 73 особи
 
Пiдприємство не належить до об'єднань
 
Договори спiльної дiяльностi вiсутнi
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили
 
При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Встановлена тривалiсть операцiйного циклу для орендних послуг та послуг ринку – один мiсяць Матерiальнi активи, термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, а вартiсть менше 6000 грн., вважаються iншими необоротними матерiальними активами. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувається метод амортизацiї прямолiнiйний та лiквiдацiйну вартiсть нульову, амортизацiя нематерiальних активiв вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства нараховується за кожним об’єктом за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть цих активiв прирiвнюється до нуля. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовувати такi методи їх оцiнки: ФIФО – собiвартостi перших за часом надходження запасiв .
 
Перелiк послуг ОРСП формується з врахуванням п. 7 Закону України “Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї” i включає : забезпечення операторiв ринку сучасними, спецiалiзованими вiдповiдно до обраних для реалiзацiї на ринку груп товарiв, мiсць продажу свiжої сiльськогосподарської продукцiї; пiдготовку партiй сiльськогосподарської продукцiї до продажу (сортування, мийку, фасування, пакування i т.п.) ; документальне оформлення (у разi необхiдностi) купiвлi-продажу сiльськогосподарської продукцiї; формування партiй стандартизованої сiльськогосподарської продукцiї; запровадження сучасних механiзмiв оптового продажу сiльськогосподарської продукцiї: бiржовi та аукцiоннi торги, дистанцiйне визначення цiни, вiртуальний торговий майданчик в Iнтернетi тощо; комплексну допомогу товаровиробникам у запровадженнi експортних поставок: встановлення контактiв з потенцiйними покупцями, накопичення, пiдготовка експортних партiй продукцiї та її сертифiкацiя, митне оформлення, транспортування тощо; органiзацiю мiжрегiональних та мiждержавних поставок сiльськогосподарської продукцiї; сприяння експорту-iмпорту сiльськогосподарської продукцiї через проведення митних процедур безпосередньо на територiї ринку; складування, зберiгання, вiдвантаження, та доставка партiй сiльськогосподарської продукцiї; створення дiєвої системи контролю якостi та безпеки сiльськогосподарської продукцiї iз задiянням механiзмiв стимулювання сiльгоспвиробникiв, що дотримуються норм та технологiй вирощування сiльськогосподарської продукцiї; забезпечення операторiв ринку достовiрною iнформацiєю про кон'юнктуру ринку сiльськогосподарської продукцiї та її споживчу якiсть; рекламнi послуги, пiдтримка та просування компанiй (клiєнтiв), якi активно працюють на оптовому ринку; узагальнення i поширення достовiрної iнформацiї щодо попиту i пропозицiй сiльськогосподарської продукцiї; створення центрiв накопичення, вивчення та передачi знань, iнновацiй, досвiду (в тому числi закордонного) у виробництвi сiльськогосподарської продукцiї, реалiзацiї дорадчих програм, оцiнки та прогнозування тенденцiй розвитку аграрного ринку. Органiзацiя та проведення на постiйнiй основi конференцiй, семiнарiв, навчальних курсiв та бiзнес шкiл; запровадження постiйно дiючих та спецiалiзованих виставок-продаж технологiй, обладнання, насiння, добрив, лiнiй переробки та передпродажної пiдготовки продукцiї тощо. Надання можливостi сiльгоспвиробниковi отримати потрiбну iнформацiю, побачити, а за потреби i придбати, необхiднi матерiально-виробничi ресурси та пройти вiдповiдне навчання; створення осередку державних та громадських органiзацiй (дорадча служба, представництва торгово-промислової та аграрної палат, асоцiацiя та фонд пiдтримки фермерства тощо), дiяльнiсть яких спрямована на пiдвищення ефективностi сiльгоспвиробництва та пiдтримку нацiонального сiльгоспвиробника; запровадження комплексної послуги по обслуговуванню клiєнта: юридичний супровiд, фiнансова пiдтримка (кредитування, iнкасацiя коштiв тощо), видача необхiдних документiв на придбану-продану продукцiю, перевiрка якостi продукцiї з наданням вiдповiдних висновкiв тощо; транспортування партiй сiльськогосподарської продукцiї; забезпечення продавцiв та покупцiв необхiдною вантажно-розвантажувальною технiкою, ваговимiрювальним обладнанням тощо; охорона майна операторiв ринку; надання клiєнтам ринку необхiдних соцiально-побутових послуг; iншi послуги, необхiднi для здiйснення дiяльностi ОРСП.
 
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось придбання або вiдчуження значних активiв, окрiм матерiалiв необхiдних для будiвництва та обслуговування ринку.
 
Правочини з афiлiйованими особами, власниками iстотної участi, членами наглядової ради, директором не вчинялися.
 
Вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 р. оцiнювалась в сумi 271 095 тис. грн. за первiсною вартiстю. Основнi засоби представленi такими групами: • будинки та споруди 261 953 тис. грн.; • машини та обладнання – 4 193 тис. грн.; • транспортнi засоби – 157 тис. грн.; • iнструменти i прилади – 2 727 тис. грн.; iншi основнi засоби – 193 тис. грн.; МНМА – 1 871 тис. грн. Вартiсть основних засобiв за залишковою вартiстю: на початок 2017 року – 223 173 тис. грн.; на кiнець року – 222 383 тис. грн.
 
Однiєю з проблем, яка впливає на дiяльноiсть пiдприємства є досить висока конкуренцiя в м. Києвi
 
За звiтний перiод пiдприємством було сплачено штрафних санкцiй на загальну суму – 219,8 тис. грн.
 
Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується шляхом вкладiв участникiв пiдприємства, цiльового фiнансування з державного бюджету, продажу облiгацiй пiдприємства та банкiвського кредитування.
 
Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
 
Протягом 2018 року планується розширення клiєнтської бази на iснуючих потужностях а також введення в експлуатацiю нових площ
 
Пронтягом 2017 року Товариство не здiйснювало дослiджень та розробок.
 
Протягом звiтного перiоду судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною яких виступає емiтент не вiдбувалося
 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства
Вiдбулася змiна складу посадових осiб Товариства
1) На пiдставi Наказу №038-К вiд 30.06.17р. у вiдповiдностi до п.1 ст. 36 КЗпП України звiльнено Давиденко Людмилу Миколаївну з посади головного бухгалтера.
2) На пiдставi Наказу №069-К вiд 12.10.17р. призначено Бранець Валентину Михайлiвну на посаду головного бухгалтера.
Iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме:
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;
прийняття рiшення про викуп власних акцiй;
отримання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства;
факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
рiшення вищого органу Товариства про зменшення статутного капiталу;
порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю;
рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства.
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
протягом звiтного перiоду не вiдбувалися.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 223173 222383 0 0 223173 222383
будівлі та споруди 220154 218688 0 0 220154 218688
машини та обладнання 1815 1763 0 0 1815 1763
транспортні засоби 120 103 0 0 120 103
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1084 1829 0 0 1084 1829
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 223173 222383 0 0 223173 222383
Опис Основнi засоби є власнiстю Товариства. Товариство користується основними засобами за їх цiльовим призначенням для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року – 271 094 тис.грн., сума нарахованого зносу –48 711 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв – 17,97. Коефiцiент придатностi основних фондiв – 82,03.Змiни у вартостi основних засобiв на кiнець звiтного року порiвняно з їх вартiстю на початок року зумовленi їх надходженням протягом року (надiйшло основних засобiв за 2017 рiк на суму 10 377 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю за 2017 рiк на суму 245 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк на суму 10 930 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30419 21960
Статутний капітал (тис. грн.) 100 100
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 100 100
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485, та на вимогу Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003р.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 30 319 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i сокригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 30 319 тис. грн.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить 21 860 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього звiтного перiоду становить 21 860 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв ТОВ "РСГП "Столичний" бiльша вiд статутного капiталу на 30 319 тис. грн.Вимоги п.4 ст.144 "Статутний капiтал ТОВ" Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 130000 X X
облiгацiї 07.04.2011 130000 0.1 31.03.2033
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 123410 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 242443 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 365853 X X
Опис: Загальна сума зобов'зань ТОВ "РСГП "Столичний" складає 365 853 тис.грн., у тому числi зобов'язання за облiгацiями серiї А (випуск №50/2/2011) - 130 000 тис.грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi – 123 410 тис.грн., iншi зобов'язання – 242 443 тис.грн. Зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами, векселями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права Товариство не має.

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
07.04.2011 50/2/11 130000000 порука ТОВ "Шувар" 20777340 130000000
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шувар" уклали договiр поруки № 1-П вiд 01 лютого 2011 року, вiдповiдно до якого поручитель зобов‘язується нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед власниками облiгацiй серiї А емiтента за випущеними облiгацiями емiтента за виконання емiтентом обов‘язку щодо погашення основної суми боргу в сумi 130 000 000,00 (сто тридцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. З кожним власником облiгацiй, за бажанням власника, буде укладено договiр поруки одночасно з договором купiвлi-продажу облiгацiй. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя не розкривається, оскiльки поручитель є емiтентом iменних вiдсоткових облiгацiй та нього поширюються вимоги Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.06.2017 13.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.10.2018 18.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4255 12.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності) не має
Номер та дата договору на проведення аудиту 12/01-1А
12.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.02.2018
12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 18000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4255 08.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності) не має пояснювального параграфу
Номер та дата договору на проведення аудиту 12/01-1А
12.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.02.2018
12.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 12.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 18000
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«РИНОК СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦIЇ «СТОЛИЧНИЙ»
за 2017 рiк
(станом на 31 грудня 2017 року)

Адресат: Управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний».
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3

ДУМКА
Нами, незалежною аудиторською фiрмою, товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю проведено аудит фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний», що додається, яка включає:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк;
Примiтки до рiчної звiтностi за 2017 рiк.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) з бухгалтерського облiку, нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, згiдно Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99 р., № 996-XIV та ведення бухгалтерського облiку, що вiдповiдає чинному законодавству України.
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року, станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) з бухгалтерського облiку.
Аудиторський висновок складено для надання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2015 року), що iз 01.06.2017 застосовуються в якостi нацiональних стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 №344. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. У зв’язку з тим що, ми були призначенi аудиторами ТОВ «РСГП «Столичний» пiсля 31.12.2017 року, ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв, основних засобiв, капiтальних iнвестицiй та фiнансових iнвестицiй на початок та на кiнець року. У нас не було можливостi впевнитися у кiлькостi запасiв утриманих станом на 31.12.2016 рiк та 2017 рiк вiдповiдно через виконання альтернативних процедур.
Ми не мали змоги пiдтвердити або перевiрити альтернативними засобами статтi дебiторської заборгованостi.
У зв’язку з цим, вищевказанi подiї, якi не вiдображенi в фiнансової звiтностi пiдприємства за 2017 рiк, якi можливо будуть вимагати коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань i можуть вплинути на фiнансовий стан пiдприємства, результати дiяльностi, власний капiтал пiдприємства. Вiдсутнiсть iнформацiї про них вплине на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення.
БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI
Фiнансовi звiти було пiдготовлено на основi припущення про безперервнiсть функцiонування. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Використання цього припущення як основи для облiку є прийнятним, якщо управлiнський персонал не планує лiквiдувати Товариство або припинити дiяльнiсть, або не має окрiм цього iншої реальної альтернативи. Пiд час виконання нами аудиту фiнансових звiтiв ми дiйшли висновку, що використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть функцiонування як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв Товариства є доречним.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть та, вiдповiдно, таку невизначенiсть не розкрито в фiнансовiй звiтностi Товариства. При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ми також не iдентифiкували такої суттєвої невизначеностi. Тим не менш, нi управлiнський персонал, нi аудитор не можуть дати гарантiю щодо можливостi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання – це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш важливими пiд час нашого аудиту консолiдованих фiнансових звiтiв. Ключовi питання аудиту входять до числа питань, про якi повiдомлялось, але не покривають всi питання, що обговорювались. Нашi аудиторськi процедури стосовно цих питань розроблялись в контекстi всього аудиту фiнансових звiтiв в цiлому. Нашу думку щодо фiнансової звiтностi не модифiковано внаслiдок iснування ключових питань аудиту, та ми не висловлюємо думку щодо цих окремих питань.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФО, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал Емiтента визначає як необхiдний для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ
Аудиторська перевiрка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає також розгляд системи внутрiшнього контролю за пiдготовкою i достовiрнiстю фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають даним обставинам, але не з метою думки аудитора про ефективнiсть загальної системи внутрiшнього контролю на товариствi.
Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального надання фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi вiдповiдають Нацiональним положенням (стандартам) з бухгалтерського облiку.
Спосiб перевiрки фiнансових звiтiв – вибiрковий.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та аналiтичного облiку, тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi:
- визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним напрямкам облiку, встановленим облiкової полiтикою товариства та загальноприйнятим принципам облiку в Українi;
- аналiз (шляхом тестування) аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники, та наведенi пояснення до них;
- дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зробленим керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi;
- оцiнка надiйностi системи бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть;
- здiйснення вибiркового контролю;
- оцiнка загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори вважають, що ми отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази, при проведенi аудиторської перевiрки, якi забезпечують обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Звiт про розгляд додаткової iнформацiї (розкривається згiдно вимог державного регулятора - Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку).
Аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 проведено Аудитором, вiдповiдно до умов Договору на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит).
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту.
Номер i дата договору: договiр про надання аудиторських послуг № 12/01-1А вiд 12.01.2018 року.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: дата початку – 20.02.2018 року;
дата закiнчення – 12.03.2018 року.
Масштаб проведення аудиту: перевiрка фiнансової звiтностi за перiод з 1 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року, станом на 31 грудня 2017 року.
Пiдстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р., Мiжнароднi стандарти аудиту,.
Цей параграф Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) вiд 26 лютого 2018 року товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю „Аудиторська фiрма «IНТЕЛЕКТ-КАПIТАЛ» складено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року, та до вимог рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» та вiд 16.12.2014 року, за № 1713 «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», у зв’язку з наданням Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» регулярної звiтної iнформацiї емiтента акцiй до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та первинних документах ТОВ «РСГП «Столичний», що були наданi аудитору керiвниками та працiвниками товариства, яка вважається надiйною i достовiрною.
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення, i таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь - яких недолiкiв та/або порушень товариством.

Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва
Скорочена назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний»
(ТОВ «РСГП «Столичний»)
Код ЄДРПОУ 37145646
Мiсцезнаходження юридичної особи
04116, м.Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3
№ та дата запису про державну реєстрацiю Дата запису: 22.06.2010
Номер запису: 1 074 102 0000 036943
Орган, що видав свiдоцтво Вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi
Назва банку МФО Поточний рахунок 1) п/р 26008001349645 в ПАТ «ОТП Банк» ,
м. Київ МФО 300528
2) п/р 26009302428 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ МФО 380805
3) п/р 2604033708 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ МФО 380805
Основнi види дiяльностi Код КВЕД 01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв;
Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устатковання;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
Код КВЕД 73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Код КВЕД 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель
Директор Чумак Олексiй Володимирович

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi, стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
За результатами проведеної перевiрки можна дiйти висновку про те, що в ТОВ «РСГП «Столичний» впроваджуються принципи корпоративного управлiння.
Корпоративне управлiння базується на наступних принципах:
Забезпечення учасникам реальної можливостi здiйснювати свої права, пов’язанi з участю у Товариствi;
Однакове ставлення до учасникiв, незалежно вiд частки в Статутному капiталi;
Здiйснення Зборами Учасникiв стратегiчного управлiння дiяльностi Товариства, забезпечення ефективностi контролю, за дiяльнiстю Виконавчого органа (Директора);
Здiйснення Виконавчим органом (Директором) виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною дiяльнiстю, пiдпорядкованiсть Виконавчого органа Зборам Учасникiв;
Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство в тому числi про його фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень Зборами Учасникiв та клiєнтами Товариства;
Ефективний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв учасникiв та клiєнтiв Товариства.
Протягом звiтного року Виконавчий орган (Директор) Товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено статутом Товариства.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ТОВ «РСГП «Столичний», вважає за необхiдне зазначити наступне.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво ТОВ «РСГП «Столичний» в повнiй мiрi усвiдомлює перспективу розвитку внутрiшнього аудиту, його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ТОВ «РСГП «Столичний».
За результатами проведеної перевiрки систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю у Товариствi створена та дiє.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, ми розглянули отриману вiд ТОВ «РСГП «Столичний» iнформацiю, як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора Мiжнароднi стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.
Вiдповiдно до отриманих пояснень, якi були розглянутi нами як того вимагають МСА, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, що можуть вплинути на ТОВ «РСГП «Столичний». Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй зi сторони управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних осiб за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю.
При проведенi аудиторської перевiрки, на пiдставi проведених аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв i тестiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансової звiтностi та порiвняння фiнансової звiтностi з iншою, ми ознайомилися з вiдомостями, що лягли в основу складання iншої звiтної iнформацiї, що подається та/або розкривається разом з рiчними фiнансовими звiтами. На основi її аналiзу ми робимо висновок про вiдсутнiсть в iнформацiї щодо фiнансових показникiв, якi мiстять пропуски, перекручення та суттєвi суперечностi з iнформацiєю наведеною у фiнансової звiтностi ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31.12.2017 року включно.
Опис облiкової полiтики товариства та вiдповiднiсть її законодавству України
Облiкова полiтика ТОВ «РСГП «Столичний» розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються товариством при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Вона встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi товариства.
Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, Нацiональних положень (стандартiв) з бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та мiстять роздiли :
Мета фiнансової звiтностi
Склад та елементи фiнансової звiтностi
Якiснi характеристики фiнансової звiтностi
Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi
Основнi принципи оцiнки статей звiтностi та визнання статей балансу .
Методи бухгалтерського облiку та вiдображення в фiнансової звiтностi окремих статей звiтностi вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, Нацiональних положень (стандартiв) з бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та мiстять роздiли :
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Вiдображає облiк усiх рахункiв та субрахункiв бухгалтерського облiку та їх вiдображення в статтях балансу).
Фiнансовi результати (Облiкова полiтика передбачає: визнання та класифiкацiя доходу, оцiнка доходу, визнання витрат, склад витрат, визначення прибутку (збитку) за звiтний перiод, елементи операцiйних витрат , розрахунок показникiв прибутковостi акцiй, визначає методологiчнi засади формування iнформацiї про чистий прибуток на одну просту акцiю та її розкриття у фiнансовiй звiтностi, показники чистого прибутку на одну просту акцiю i скоригованого чистого прибутку на одну просту акцiю).
Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах (Визначає порядок та внесення змiн в бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть, в облiкову полiтику, змiни в облiкових оцiнках, виправлення помилок, перелiк подiй пiсля дати балансу, орiєнтовний перелiк подiй, яка надає додаткову iнформацiю про обставини, що iснували на дату балансу, орiєнтовний перелiк подiй, якi вказують на обставини, що виникли пiсля дати балансу).
Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн (визначає: порядок надання додаткових документiв щодо пов'язаних сторiн, методологiчнi засади формування iнформацiї про операцiї пов'язаних сторiн, методи оцiнки активiв i зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн, порядок виплат управлiнському персоналу).
На думку аудитора, в Наказi про облiкову полiтику Товариства в повному обсязi розкрито сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, якi використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi, принципи та методологiя бухгалтерського облiку та вiдображення в фiнансової звiтностi окремих статей звiтностi, розкриття iнформацiї, виправлення помилок i змiн, розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн i вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, Нацiональних положень (стандартiв) з бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Внутрiшнiй контроль за веденням бухгалтерського облiку та заповненню i поданню фiнансової звiтностi, покладається на головного бухгалтера товариства.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
У якостi концептуальної основи для пiдготовки фiнансових звiтiв ТОВ «РСГП «Столичний» використовувались нацiональнi положення (стандарти) з бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.99 р., нацiональним стандартам, iншим нормативним документам з питань бухгалтерського облiку.
Звiтнiсть складено своєчасно згiдно НПСБО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого Наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1».
Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку.
Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99 р.
Питання, викладенi нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту рiчної фiнансової звiтностi ТОВ «РСГП «Столичний» за 2017 рiк на основi принципу суттєвостi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помiчено жодних суттєвих фактiв, якi могли б викликати сумнiви в тому, що звiтнiсть Товариства вiдповiдає у всiх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особi НКЦПФР.
Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i, таким чином, вони не мають розглядатись як свiдчення про вiдсутнiсть будь-яких недолiкiв та/або порушень Товариством.
Аудитор пiдтверджує валюту балансу у сумi 396272 тис. грн.
2. Характеристика статей фiнансової звiтностi.
2.1. Необоротнi активи
Станом на 31.12.2017 р. на балансi ТОВ «РСГП «Столичний» облiковуються основнi засоби:
Первiсна вартiсть 271094 тис. грн.
Знос 48711 тис. грн.
Залишкова вартiсть 222383 тис. грн.
На балансi ТОВ «РСГП «Столичний» основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, якi використовуються в виробництвi, для виконання робiт i послуг, для управлiнських потреб, в фiнансовiй звiтностi облiкованi по залишкової вартостi, яка складається з первiсної вартостi (собiвартiсть придбання) за вiдрахуванням амортизацiйних нарахувань (зносу). Придбанi основнi засоби облiковуються по собiвартостi придбання.
Нарахування амортизацiї по групi „Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" та „Iншi необоротнi активи” в бухгалтерському облiку проводилось у першому мiсяцi використання об’єкту у розмiрi 100 % його вартостi.
Облiкованi основнi засоби є власнiстю ТОВ «РСГП «Столичний», орендованих основних засобiв в облiку не вiдображено. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть оцiнки та вiдповiднiсть критерiям визнання основних засобiв на товариствi за П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Iнвентаризацiя за 2017 рiк, проводилась на пiдставi наказу «Про проведення iнвентаризацiї». У Товариствi адекватно вiдображаються в облiку та звiтностi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття основних засобiв. Ремонт, модернiзацiя та переоцiнка вiдображаються в облiку вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 «Основнi засоби». Об’єкти основних засобiв та iнших необоротних активiв списувалися з облiку товариства в разi реалiзацiї або в разi лiквiдацiї (вибуття) активу.
Метод амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний - вiдповiдає обранiй облiковiй полiтицi. Амортизацiя (знос) основних засобiв та iнших необоротних активiв вiдноситься на витрати товариства. У податковому облiку основнi засоби облiковуються та амортизуються згiдно положень Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями. Фiнансовий звiт, що додається, подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю про основнi засоби ТОВ «РСГП «Столичний».
Нематерiальнi активи загальною первинною вартiстю 55071 тис. грн. вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно з П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи». Аудитором пiдтверджується правильнiсть амортизацiї нематерiальних активiв у сумi 170 тис. грн., а також вiдповiднiсть даних у формi № 5 «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» про нематерiальнi активи бухгалтерського облiку пiдприємства.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi ТОВ «РСГП «Столичний» облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї на суму 49177 тис. грн., що є капiтальними вкладеннями в будiвництво i капiтальне полiпшення власної iнфраструктури.
2.2. Запаси.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група, облiковими цiнами є – первiсна вартiсть запасiв, товарiв, незавершеного виробництва i готової продукцiї облiковуються згiдно П(С)БО 9 «Запаси» та Положенню товариства «Про облiкову полiтику». Методи, якi використаються товариством по вiдображенню витрат вiдповiдають вимогам законодавства України.
Списання матерiалiв i матерiальних цiнностей провадиться на пiдставi актiв на списання, калькуляцiй, технологiчних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та iнших документiв.
Активи, що використовуються протягом не бiльш одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами та облiковуються на товариствi на рахунку 22 «Малоцiннi та швидкозношуванi предмети». Вiдповiдно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 «Запаси» вiд 20.10.1999 року в редакцiї наказу МФУ № 246 та Наказу товариства «Про облiкову полiтику», вартiсть цих малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, товариство виключає i складу активiв ( списується з балансу на витрати) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку та цих предметiв за мiсцями їх експлуатацiї у вiдповiдних матерiально - вiдповiдальних осiб протягом строку їх фактичного або нормативного використання.
Визначенi методи облiку придбання i вибуття запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, товарiв були незмiннi протягом звiтного перiоду, витрати по запасам визначаються по методу FIFO.
Аудитор пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки запасiв у бухгалтерському облiку Товариства. Визначенi методи оцiнки вибуття запасiв, згiдно обранiй облiковiй полiтицi товариства, були незмiнними протягом звiтного перiоду. Загальна сума запасiв на звiтну дату становить 5992 тис. грн., в т. ч.:
виробничi запаси 5705 тис. грн.
товари 287 тис. грн.
Вартiсть запасiв, вiдображена у фiнансовiй звiтностi товариства на 31 грудня 2017 року вiдповiдає даним регiстрiв бухгалтерського облiку.
2.3. Дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» становить 2902 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за iншими розрахунками на дату балансу складається з:
За виданими авансами 15286 тис. грн.
З бюджетом 1614 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 8834 тис. грн.
Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу не обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.
Оцiнка iншої поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Довгострокової дебiторської заборгованостi в бухгалтерському облiку немає, згiдно первинних документiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу не обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторською заборгованiстю визнаються акти прийому – передачi(здачi) виконаних робiт пiдписаних та прийнятих замовниками, покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на об’єкти будiвництва та сума доходу(виручки) може бути достовiрно визначено та виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.
Фiнансовi iнвестицiї
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 33147 тис. грн.

Реєстр дебiторської заборгованостi подає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, стан дебiторської заборгованостi.
2.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
На балансi товариства на звiтну дату вiдображено грошовi кошти та їх еквiваленти у сумi 357 тис. грн., що достовiрно вiдображає данi бухгалтерського облiку та первинних документiв щодо залишкiв коштiв на поточних рахунках Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний».
Облiк грошових коштiв в нацiональної валютi, вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України, операцiї по розрахунковому рахунку та касовим операцiям ведуться без порушень.
В товариствi залишок грошових коштiв складається з коштiв, якi можна використати для операцiй протягом усього перiоду дiяльностi, обмежень згiдно документiв не iснує.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi ТОВ «РСГП «Столичний» облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 140 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi ТОВ «РСГП «Столичний» облiковуються iншi оборотнi активи у сумi 1539 тис. грн.
Аудитор пiдтверджує, що ТОВ «РСГП «Столичний» повнiстю розкрило iнформацiю за видами активiв вiдповiдно до встановлених нормативiв нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
2.5. Власний капiтал.
Власний капiтал ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31.12.2017 р. становить 30419 тис. грн., та складається з наступного:
Статутний капiтал 100 тис. грн.
Додатковий капiтал 54768 тис. грн.
Непокритий збиток -24449 тис. грн.
Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2017 р. становить 100 000 грн. Формування статутного капiталу було виконано з дотриманням вимог Закону України «Про господарськi товариства».
За даними первинних облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2017 р. внески здiйснено у повному обсязi. Бухгалтерський облiк власного капiталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахункiв, аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному. Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення.
2.6. Вартiсть чистих активiв.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31.12.2017 р. становить 30419 тис. грн. Вартiсть чистих активiв ТОВ «РСГП «Столичний» бiльша вiд статутного капiталу на 30319 тис. грн. Аудитор пiдтверджує дотримання ТОВ «РСГП «Столичний» вимог п.4 ст.144 «Статутний капiтал ТОВ» Цивiльного кодексу України.
2.7. Облiк зобов’язань.
За станом на 31.12.2017 р. на балансi Товариства враховуються зобов’язання, якi складаються з:
Довгостроковi зобов’язання:
Iншi довгостроковi зобов’язання 130000 тис. грн.
Цiльове фiнансування 12169 тис. грн.
До iнших довгострокових зобов’язань вiдносяться облiгацiї Товариства.
Iнформацiя про облiгацiї ТОВ «РСГП «Столичний».
Найменування органу, що зареєстрував випуск: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 50/2/11
Дата реєстрацiї випуску 07.04.2011
Номiнальна вартiсть (грн.) 1000
Кiлькiсть у випуску (штук) 130000
Загальна номiнальна вартiсть (грн.) 130000000
Дата погашення облiгацiй 31.03.2033
Форма iснування та форма випуску Бездокументарнi iменнi
Термiн виплати процентiв з 01.04.2032 по 31.03.2033
Поточнi зобов’язання:
За товари роботи послуги 7458 тис. грн.
За розрахунками з бюджетом 545 тис. грн.
Зi страхування 13 тис. грн.
З оплати працi 742 тис. грн.
За одержаними авансами 3765 тис. грн.
Поточнi забезпечення 1139 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання 138341 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованiсть з постачальниками облiковується на товариствi одночасно з отриманням виробничих запасiв, товарiв, отриманим роботам (послугам), якi пов’язанi з загальновиробничими, адмiнiстративними, iнших операцiйними, фiнансовими, iншими витратами(в iншi витрати включаються витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi.
Зобов'язання товариства за розрахунками з бюджетом визначаються згiдно дiючого законодавства.
Зобов'язання товариства за розрахунками зi страхування визначаються згiдно дiючого законодавства
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi облiковуються одночасно з витратами по собiвартостi виробництва продукцiї, загальновиробничими, адмiнiстративними, iншими операцiйними, iншими витратами.
Для нарахування заробiтної плати, вiддiл бухгалтерського облiку товариства використовував наступнi документи:
штатний розклад.
накази про прийняття на роботу працiвникiв.
договори цивiльне – правового характеру i акти виконаних робiт до договорiв.
табелi облiку робочого часу.
наряди на виконання робiт i послуг та iншi.
Усi зобов’язання по оплатi працi поточнi.
Всi суми кредиторської заборгованостi пiдтверджуються розрахунковими документами.
Облiк зобов’язань проводиться згiдно з П(С)БО № 11 «Зобов’язання». Аудитор пiдтверджує реальнiсть розмiру зобов’язань у фiнансовiй звiтностi товариства.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi ТОВ «РСГП «Столичний» облiковуються доходи майбутнiх перiодiв у сумi 71681 тис. грн.
На думку аудитора, данi фiнансової звiтностi ТОВ «РСГП «Столичний» по вiдображенню зобов’язань, вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та первинним документам, наданих на розгляд аудиторам, склад, достовiрнiсть i повнота, їх оцiнки в цiлому та ступiнь розкриття iнформацiї за видами зобов’язань, вiдповiдають законодавству України та Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку та облiкової полiтики товариства.
Аудитор пiдтверджує розкриття iнформацiї про зобов’язання вiдповiдно до встановлених нормативiв нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
2.8. Дохiд
Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку здiйснюється на пiдставi первинних документiв – актiв прийому – передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерiв та виписок банку, якi передбаченi статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV.
За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображенi в оборотно–сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно доходiв ТОВ «РСГП «Столичний» за 2017 рiк, вiдповiдають первинним документам.
Бухгалтерський облiк доходiв здiйснюється на товариствi в залежностi вiд нарахованих доходiв на окремих субрахунках бухгалтерського облiку згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї №291.
Визнання товариством доходу (виручки) вiд реалiзацiї визнається пiд час збiльшення активу у вигляду дебiторської заборгованостi або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку товариством за групами згiдно дiючого законодавства України та облiкової полiтики товариства.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається на товариствi в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
• товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
• сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
• є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Iншi доходи, iншi операцiйнi доходи – це доходи, який виникає в результатi дiяльностi та мають iншi ознаки нiж дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв), дохiд, пов'язаний з наданням послуг з оренди власного майна, виконаних робiт по будiвництву та iнших послуг i робiт, фiнансовiй дохiд. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Фiнансовi доходи – це дохiд, який виникає в результатi використання активiв товариства iншими сторонами, визнається товариством у виглядi процентiв та iнших фiнансових доходiв. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами.
В Звiтi про фiнансовi результати за 2017 рiк вiдображено наступнi доходи:
чистий дохiд вiд реалiзацiї 68411 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи 5 тис. грн.
Iншi доходи 22862 тис. грн.
Аудитором пiдтверджується правильнiсть визначення доходiв, якi в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 15 «Доходи».
2.9. Витрати
Вiдображення витрат ТОВ «РСГП «Столичний» за 2017 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291.
Вiдображення витрат у бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi первинних документiв - актiв прийому – передачi виконаних послуг (робiт), видаткових i товаро - транспортних накладних, виписок банку, авансових звiтiв та iнших первинних документiв. Регiстрами бухгалтерського облiку витрат є вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
За результатами вибiркової аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, якi вiдображенi в оборотно–сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно витрат товариства, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку товариством одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Також, витрати визнаються товариством витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
На товариствi облiковуються такi витрати:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду.
До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються:
прямi матерiальнi витрати;
витрати по призовому фонду;
прямi витрати на оплату працi;
iншi прямi витрати;
До адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння товариством:
загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);
витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння товариством та iншого загальногосподарського персоналу;
витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);
винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi, з оцiнки майна тощо);
витрати на зв'язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс, факс тощо);
амортизацiя активiв загальногосподарського використання;
витрати на врегулювання спорiв у судових органах;
податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов'язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);
плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;
iншi витрати загальногосподарського призначення.
До iнших операцiйних витрат включаються:
собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, iноземної валюти та iнших, яка для цiлей бухгалтерського облiку складається з їх облiкової вартостi та витрат, пов'язаних з їх реалiзацiєю;
сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;
втрати вiд знецiнення запасiв;
нестачi й втрати вiд псування цiнностей;
визнанi штрафи, пеня, неустойка;
iншi витрати операцiйної дiяльностi.
До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, тощо) та iншi витрати товариства, пов'язанi iз залученням позикового капiталу.
До складу витрат на збут включаються витрати обiгу, за винятком адмiнiстративних, iнших операцiйних i фiнансових витрат
Витрати облiковуються вiдповiдно П(С)БО №16 «Витрати». Склад та порядок розподiлу витрат здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає стандартам (положенням) бухгалтерського облiку України.
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 42981 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати 11171 тис. грн.
Витрати на збут 3693 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 2231 тис. грн.
Iншi витрати 19889 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток, визнанi витратами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 17 «Податок на прибуток» в звiтному перiодi нараховувались в сумi 2415 тис. грн.
У статтi «Чистий фiнансовий результат» Звiту про фiнансовi результати за 2017 рiк ТОВ «РСГП «Столичний» вiдображено прибуток у сумi 8898 тис. грн.
Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк в усiх суттєвих аспектах повнiстю i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв i витрат ТОВ «РСГП «Столичний», а також розкриває iнформацiю про них.
Фiнансовi результати за 2017 рiк реально вiдображенi в фiнансовiй звiтностi товариства, обсяг нерозподiленого прибутку розкритого у фiнансової звiтностi в повної iнформацiї.
Керiвництвом забезпечено незмiннiсть визначених методiв облiку доходiв та витрат протягом звiтного перiоду.
2.10. Рух грошових коштiв
Вiдображений у Звiтi про рух грошових коштiв за 2017 рiк обiг грошових коштiв внаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам НПСБО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого Наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1» та первинним облiковим регiстрам. Сума грошових коштiв ТОВ «РСГП «Столичний» станом на 31 грудня 2017 року становить 357 тис. грн.
2.11. Власний капiтал
Звiт про власний капiтал за 2017 рiк , складений вiдповiдно до НПСБО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого Наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1» достовiрно вiдображає данi бухгалтерського облiку.
Примiтки до рiчної звiтностi за 2017 рiк в повної мiрi розкривають додаткову iнформацiю про данi бухгалтерського облiку Товариства.
Аудитор пiдтверджує реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi ТОВ «РСГП «Столичний», вiдображених у фiнансовiй звiтностi, достовiрнiсть даних про дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) згiдно з П(С)БО № 15 «Доходи», правильнiсть визначення фiнансового результату за 2017 рiк.
Аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi ТОВ «РСГП «Столичний» даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один одному.
3. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства
Вiдбулася змiна складу посадових осiб Товариства
1) Наказом №038-К вiд 30.06.2017 року звiльнено з займаної посади головного бухгалтера Давиденко Л.М.
2) Наказом №93 вiд 30.06.2017 призначено тимчасово виконуючим обов’язки головного бухгалтера Бранець Валентину Михайлiвну.
3) Наказом №069-К вiд 12.10.2017 Т.в.о. головного бухгалтера Бранець В.М. переведено на посаду головного бухгалтера з 17.10.217 року.
Iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме:
прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу;
прийняття рiшення про викуп власних акцiй;
факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
порушення провадження у справi про вiдшкодування емiтенту збиткiв, завданих посадовою особою такого емiтента;
про замiну поручителя (страховика, гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
прийняття рiшення про виплату дивiдендiв;
порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю;
рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента;
змiна типу акцiонерного товариства.
протягом перiоду, що перевiрявся, не вiдбувалися.
4. Дотримання вимог чинного законодавства України
ТОВ «РСГП «Столичний» веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразi, шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах – ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк повнiстю автоматизований.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi якi вiдображенi в первинних документах вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного облiку, даним журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв. Стан наявних первинних документiв, аналiтичних вiдомостей, журналiв-ордерiв та iнших облiкових регiстрiв облiку задовiльний.
Вiдповiдно до вимог дiючого законодавства наказом керiвника прийнята та затверджена облiкова полiтика дiюча на товариствi. Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика не змiнювалася.
Перевiрку проведено шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає й оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку поданої фiнансової звiтностi в цiлому.
Протягом перiоду, що перевiрявся, на пiдставi проведених аудитором тестiв, можна зазначити, що бухгалтерський облiк ведеться в ТОВ «РСГП «Столичний» вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р., № 996-XIV, аудитор пiдтверджує правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки всiх видiв активiв ТОВ «РСГП «Столичний», повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та Наказу товариства «Про облiкову полiтику товариства».
5. Подiї пiсля дати балансу
На нашу думку, в перiодi пiсля дати складання фiнансової звiтностi (31.12.2017 р.) до дати аудиторського висновку не вiдбувалося подiй, якi могли б суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його чистих активiв.
6. Вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»
Код за ЄДРПОУ 36391522
Вiдомостi про державну реєстрацiю Святошинська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
№ запису 1 072 102 0000 023416
04.02.2009 р.
Свiдоцтво серiя АО1 № 249834
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4255 вiд 12 лютого 2009 року, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України № 199/2 вiд 12 лютого 2009 року. Термiн чинностi Свiдоцтва до 31 жовтня 2018 року.
Мiсцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2 оф. 307
Вид дiяльностi за КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
Телефон
Факс (044) 517-22-77, (097) 620-78-99
(044) 516-44-80, (044) 516-87-69

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор Нiколаєва Марiя Валентинiвна, чинний сертифiкат аудитора № 006505 вiд 18.12.2008 року.

Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Iнтелект-Капiтал»,
аудитор Нiколаєва М. В.
Аудитор сертифiкат аудитора №006505 вiд 18.12.2008 р. Нiколаєва М. В.
Адреса аудитора: 03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 15а кв. 83
Дата аудиторського звiту 12 березня 2018 року

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 73
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Шолуденка, буд.3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 54878 54901 0
первісна вартість 1001 55025 55071 0
накопичена амортизація 1002 147 170 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33657 49177 0
Основні засоби: 1010 223173 222383 0
первісна вартість 1011 260962 271094 0
знос 1012 37789 48711 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 311708 326461 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1509 5992 0
Виробничі запаси 1101 1344 5705 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 165 287 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2171 2902 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

15286

0
з бюджетом 1135 6888 1614 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 8 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10890 8834 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 47226 33147 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1101 357 0
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 1101 356 0
Витрати майбутніх періодів 1170 9 140 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 532 1539 0
Усього за розділом II 1195 70326 69811 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 382034 396272 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100 100 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 54768 54768 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -32908 -24449 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 21960 30419 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 130000 130000 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 12169 12169 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 142169 142169 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6886 7458 0
за розрахунками з бюджетом 1620 502 545 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 191 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 13 0
за розрахунками з оплати праці 1630 84 742 0
за одержаними авансами 1635 2383 3765 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 873 1139 0
Доходи майбутніх періодів 1665 74710 71681 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 132466 138341 0
Усього за розділом IІІ 1695 217905 223684 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 382034 396272 0

Примітки Станом на 31.12.2017р. вартiсть необоротних активiв Товариства становить 326 461 тис.грн., та складається з таких статей: Нематерiальнi активи – 54 901 тис.грн.; Незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 49 177 тис. грн.; Основнi засоби – 222 383 тис.грн.;
Станом на 31.12.2017р. вартiсть оборотних активiв Товариства становить 69 811 тис.грн., та складається з таких статей: запаси – 5 992 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 2 902 тис.грн.; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 15 286 тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 1 614 тис. грн.;Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 8 834 тис.грн.; поточнi фiнансовi iнвестицiї – 33 147 тис.грн; Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi - 356 тис.грн.; iншi оборотнi активи- 1539 тис. грн.
Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2017р. має наступний вигляд:
Довгостроковi зобов'язання – 142 169 тис.грн., в т.ч.:iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання – 130 000 тис.грн.; Поточнi (короткостроковi) зобов'язання – 223 684 тис. грн. в т.ч.: кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги - 7 458 тис. грн.; поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 545 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання -138 341 тис. грн.; Доходи майбутнiх перiодiв – 71 681 710 тис. грн.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 68411 48876
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 42981 ) ( 31623 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

25430

17253
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5 73
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 11171 ) ( 11965 )
Витрати на збут 2150 ( 3693 ) ( 1598 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2231 ) ( 849 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

8340

2914
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 22862 15272
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( ) ( 76 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 19889 ) ( 12381 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

11313

5729
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2415 388
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

8898

5341
 збиток 2355 ( 0 ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8898 5341

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1947 1630
Витрати на оплату праці 2505 12238 9274
Відрахування на соціальні заходи 2510 2394 1848
Амортизація 2515 10953 9312
Інші операційні витрати 2520 32544 23883
Разом 2550 60076 45947

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки За звiтний перiод фiнансовi результати вiд фiнансово-господарської дiяльностi згiдно форми №2 "Звiт про фiнансовi результати" фiнансової звiтностi становлять: валовий прибуток - 25 430 тис. грн.; фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) - 8 340 тис. грн.; чистий фiнансовий результат (прибуток) - 8 898 тис. грн.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

57651

77703
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 37
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5799 2455
Надходження від повернення авансів 3020 513 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 14
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3035 1005
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 66880 )

( 20888 )
Праці 3105 ( 9126 ) ( 6922 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2434 ) ( 1964 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8912 ) ( 9045 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2615 ) ( 1487 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( 2612 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 6297 ) ( 4946 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5080 ) ( 2146 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 51 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 5940 ) ( 655 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -11373 19543
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 24715 6111
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 78
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( 2715 )
необоротних активів 3260 ( 2488 ) ( 17434 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( 112 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 11598 ) ( 8071 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 10629 -22143
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 12000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 8611
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3389
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -744 789
Залишок коштів на початок року 3405 1101 312
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 357 1101

Примітки Залишок грошових коштiв на 31.12.2016 року складає - 357 тис. грн., Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод - (-) 744 тис. грн.
Вiдповiдно до НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року Товариством обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Вiдповiдно до НП(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 року Товариством обрано спосiб складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту.
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ринок сiльськогосподарської продукцiї «Столичний» за ЄДРПОУ 37145646
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 100 0 54768 0 -32908 0 0 21960
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -439 0 0 -439
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 100 0 54768 0 -33347 0 0 21521
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 8898 0 0 8898
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 8898 0 0 8898
Залишок на кінець року 4300 100 0 54768 0 -24449 0 0 30419

Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Чумак Олексiй Володимирович
Головний бухгалтер Бранець Валентина Михайлiвна